АКБ 6СТ-140 АП3 (513х189х217) (+/-) KAINAR “Crona” (6407302)